Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK059

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK059
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Identifiera och kritiskt diskutera vilka dilemman som kan uppstå när internationella aktörer stödjer freds- och statsbyggande insatser i krigsdrabbade samhällen.
  • Påvisa hur lokala eliter styr/regerar utan formella institutioner.
  • Identifiera under vilka förutsättningar som informella regeringsformer kan ha en positiv respektive negativ effekt på post-konflikt samhällen.
  • Förstå hur lokala grupper och samhällen uppfattar och reagerar på internationella freds- och statsbyggande interventioner.
  • Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram.

Innehåll

Hur uppfattar och reagerar lokala aktörer - som regerande eliter, lokala samhällen, etniska minoriteter, f.d. kombattanter och andra krigsdrabbade grupper - på internationella interventioner för att bygga fred och statliga institutioner i krigsdrabbade samhällen? Kursen har som målsättning att belysa denna fråga. Under de senaste årtiondena har det internationella samfundet investerat betydande tid och resurser på att stödja länder som genomgått inbördeskrig. Det uttalade målet för sådana interventioner - vilka vanligen går under benämningen freds- och statsbyggande insatser - är att (återupp)bygga formella statliga institutioner och främja kollektiva identiteter och normer grundade på demokratiska och inkluderande värderingar. Internationella aktörer hoppas därmed förhindra nya väpnade oroligheter. Erfarenheter visar dock att sådana interventioner sällan uppnår sina uttalade mål. För det första resulterar freds- och statsbyggande initiativ ofta i upprättandet av s.k. fasadinstitutioner, där den egentliga makten återfinns i informella nätverk. För det andra, upplever många lokala samhällen sådana interventioner som en form av utländskt förtryck som riskerar att marginalisera deras politiska och ekonomiska inflytande.

Syftet med kursen är att ge ett alternativt perspektiv på dagens freds- och statsbyggande insatser, där lokala aktörers erfarenheter och beteende är i fokus. Kursen kommer, mer specifikt, att belysa följande frågor: Varför är det så svårt att bygga formella fungerande statliga institutioner i länder som genomgått inbördeskrig? Hur styr/regerar lokala eliter utan formella institutioner? Vilken effekt har informella regeringsformer på säkerhet i post-konflikt samhällen? Hur uppfattar och reagerar lokala grupper och samhällen på internationella freds- och statsbyggande interventioner?

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier, där studenterna diskuterar och kritiskt granskar kurslitteraturen. De förvärvade insikterna, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper and färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande kurs-PM.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande två punkter:

  • Ett avslutande skriftligt kurs-PM
  • Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U). Två omtentatillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin