Vikingen - ideal och realitet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AR775

Kod
5AR775
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt presentera och diskutera källorna (arkeologiska, epigrafiska, litterära och naturvetenskapliga) till vår förståelse av vikingatiden i Skandinavien.
  • utifrån breda teman redogöra för vikingarnas livsvillkor, religion(er) och världsbild(er).
  • problematisera användningen av vikingarna i skapandet av skandinaviska självbilder från 1800-talet tills idag.

Innehåll

Vikingatiden är den mest kända perioden i skandinavisk förhistoria och högaktuell i populärkultur. Kursen ger en inblick i idéer och resultat i det mest ambitiösa forskningsprojekt om vikingar som någonsin funnits i Sverige - the Viking Phenomenon. Utifrån olika perspektiv, såsom identitet, mobilitet, religion, våld, ofrihet och genus, och med användning av alla till buds stående källor, befolkas det förflutna med människor både lika och olika oss idag. Senare tiders syn på vikingen studeras och diskuteras, där historiskt belagda realiteter ofta blandas med idealbilder i skapandet av förståelse och identitet. Kursdeltagarnas kunskaper om perioden omsätts i jämförelser mellan aktuell forskning och populärkulturens bild av vikingen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande i muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom en skriftlig fördjupningsuppgift. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin