Spel och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD303

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD303
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ämnesfördjupning inom ett huvudområde med inriktning mot spel eller spelande samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera över de mest centrala frågorna i den aktuella debatten kring digitala spel och deras effekter,
  • analysera den politiska ekonomin inom spel som en del av kulturindustrin och dess påverkan på speldesign och eventuellt på studenternas egen design,
  • inta en reflekterande hållning till sin egen designutövning för att på så sätt kunna analysera och förbättra sitt eget arbete,
  • formulera en forskningsfråga, samla vetenskapliga källor, jämföra olika forskningsperspektiv och argumentera för sina egna värderingar, samt
  • diskutera och utvärdera konceptualiseringen av människan som spelare, skapare, arbetare, kund, medborgare, och konsekvenserna av dessa konceptualiseringar för förståelsen av digitala spel i samhället.

Innehåll

I kursen analyseras digitala spel som en del av det nutida samhället. Man undersöker hur spel är en produkt av den politiska ekonomin inom kulturindustrin och hur de i sin tur formar den kultur och det samhälle som försörjer denna industri. Inom ramen för kursen problematiseras konceptualiseringen av människan som spelare, skapare, arbetare, kund, medborgare, av människor och konsekvenserna av dessa konceptualiseringar för förståelsen av digitala spel i samhället.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops.

Examination

Kursen bedöms med något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och workshops samt en avslutande skriftlig uppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin