Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK119

Kod
3FK119
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp inklusive godkända kurser i organisk kemi med inriktning mot läkemedel, läkemedelskemi och läkemedelssyntes samt genomgått alla kurser på termin 1-7.

För studerande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs 150 hp inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.

Antagen till masterprogrammet i biomedicin.

Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Antagen till läkemedelsmodellering.

För antagning till fristående kurs krävs 150 hp , inklusive minst 22,5 hp organisk kemi varav 10,5 hp fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

- förklara molekylmekanikkraftfältets uppbyggnad

- redogöra för grunderna i PCA och PLS modellering

- redogöra för grunderna i molekylär igenkänning

- beskriva strategier för att omvandla peptider till läkemedelsliknande molekyler

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

- använda 3D-QSAR-metodologi för att förutsäga biologisk effekt

- utföra dockning av molekyler till ett målprotein

- utföra en konformationsanalys

- utföra en databassökning och identifiera molekyler som uppfyller olika farmakoforkriterier

- beräkna fysikalisk-kemiska deskriptorer och använda dessa i QSAR-analyser

- använda multivariata tekniker för att göra urval baserat på molekylär diversitet

- bygga och använda modeller för att förutsäga läkemedelsabsorption

- rangordna och göra urval av molekyler baserat på deras förutsagda biologiska effekter och egenskaper

- muntligt presentera och diskutera vetenskapliga resultat på engelska

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- visa insikt om användningen av prediktiva modeller för att främja en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen ger introduktion och träning i metoder och strategier som används i läkemedelsutveckling med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen innehåller moment inom konformationsanalys, ligandbaserad design, peptidmodellering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR. Innehållet i kursen behandlas i stor omfattning i datorövningar med träning i mjukvara som används vid läkemedelsutveckling i industrin.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier och datorövningar. Alla datorövningar är obligatoriska.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd individuell muntlig redovisning på engelska av ett projektarbete och godkänd skriftlig individuell tentamen samt deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment.

Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin