Molecular imaging med fokus på PET

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK285

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK285
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 11 juni 2019
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Kursen kan ingå i apotekarprogrammet eller masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Behörighetskrav

Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp inklusive 60 hp kemi alternativt 60 hp biovetenskap samt har genomgått alla kurser på termin 1-7.

För studerande inom biomedicin- och läkarprogrammen samt för studerande inom kandidatprogrammen i molekylärbiologi respektive bioteknik krävs 135 hp inom programmet inklusive 60 hp biologi.

Studenter som är antagna till masterprogrammet i läkemedelsutveckling är behöriga att läsa kursen.

Annan utbildning bedöms individuellt.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

* redovisa de fysikaliska processerna bakom radionuklidteknikerna PET och SPECT

* redogöra för de vanligaste metoderna för radioaktiv märkning av spårmolekyler

* planera och utvärdera experiment med de vanligaste in vitro-metodikerna inom molecular imaging (bindningsförsök på celler eller vävnadshomogenat samt autoradiografi)

* planera och utvärdera in vivo-studier för visualisering av biologiska processer med radioaktivt märkta spårsubstanser

* visa förståelse för grunderna inom kvantifiering av biologiska processer med hjälp av MI

* diskutera hur MI kan appliceras inom läkemedelsutveckling

* redogöra för hur PET och SPECT används kliniskt

* söka, värdera och på en vetenskaplig nivå på engelska skriftligt sammanställa information om radioaktiv märkning, pre-kliniska validering av in vitro och in vivo metoder, och klinisk användning av spårmolekyler

Innehåll

Molecular imaging (MI) är i grunden ett multidisciplinärt område. För fördjupad förståelse av metoden krävs att kursen belyser samtliga delar av kedjan från fysiken bakom instrumenten, via inmärkning av molekyler, validering av dessa in vitro och in vivo, till att exemplifiera de frågeställningar som bäst besvaras av MI. Kursen behandlar radiokemi för utveckling av spårmolekyler, prekliniska metoder för in vitro validering av spårmolekyler, preklinisk in vivo imaging med PET- och SPECT-spårmolekyler, bildanalys och bildhanteringsverktyg, spårmolekylers farmakokinetik, kvantifiering och modellering, PET som redskap för läkemedelsutveckling samt klinisk användning av PET, t.ex. inom neurologi, onkologi, kardiologi, metabola sjukdomar och psykiatri.

Under kursen får studenten självständigt söka information och tillämpa ämneskunskaper kring utveckling och användning av radioaktivt märkta substanser i ett individuellt litteraturarbete baserat på vetenskapliga originalartiklar. I samband med detta tränas färdighet i vetenskapligt skrivande och kritisk värdering av information från vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier samt ett individuellt litteraturarbete. Samtliga moment kommer att ges på engelska.

Obligatoriska moment: föreläsningar, laborationer, seminarier och projektpresentation.

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (1 hp), godkänt resultat på obligatoriska seminarier (1hp), laborationer (1hp) och litteraturarbete (4,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar 3FK185.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin