Internationell konfliktlösning

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK015

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK015
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig konkreta kunskaper på följande områden:

 • Olika övergripande teoretiska perspektiv på konfliktlösning
 • Förståelse för centrala faktorer och sammanhang som påverkar hur krig kan upphöra genom konfliktlösnings- och fredsprocesser.
 • Varför och under vilka omständigheter parter i konflikt går från krig och våldsamheter till varaktig fred
 • Hur olika skeden i konfliktlösningsprocesser interagerar med varandra och mellan olika analysnivåer (lokal, nationellt, regionalt, globalt)
 • Hur man inventerar och klassificerar förutsättningar för och problem på olika analysnivåer och i olika skeden av konfliktlösningsprocesser
 • Jämföra förutsättningar och problem i fredsprocesser inom och mellan stater i deras regionala och internationella kontext
 • Vilken roll som tredje part och det civila samhället kan spela i konfliktlösningsprocesser (t.ex. genom förhandlingar, insyn, medling, fredsbevarande insatser, bistånd)
 • Demonstrera insikt i viktigare moderna fredsprocesser
 • God förmåga att självständigt analysera fall utifrån teorier och begrepp som vanligen använts inom detta forskningsfält
 • God insyn i de särskilda utmaningar som fredsskapande, fredsbyggande och försoning möter i dagens (väpnade) konflikter.
 • Självständigt skriva uppgifter/uppsats inom en avgränsad tidsram.

Innehåll

Denna kurs behandlar konfliktlösningsprocessen, dvs. det förlopp genom vilket parter i konflikt går från krig och våldsamheter till varaktig fred. Särskild uppmärksamhet ägnas de faser som gäller hur förhandlingar startas, leder till överenskommelser, får stridigheter att upphöra och hur överenskommelser genomförs i praktiken. Aktörer som endera hjälper fram processen eller ifrågasätter processen under dessa faser är av särskilt intresse. Regionala förhållanden och det internationella samfundets roll betonas.

Detta innebär att kursen täcker grundläggande begrepp i konfliktlösning, såsom konflikt, krig, konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsprocess, fredsavtal, försoning och fredsbyggande. Centrala frågor avser fredsåtgärder under krigsförhållanden: medling, vapenstillestånd, fredsavtals utformning, tredje parts roll och internationella organisationer. Dessutom behandlas frågor om fredsbevarande truppers betydelse, säkerhet för parterna, ekonomisk utveckling i samhället, det civila samhällets roll samt rättsliga efterspel.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningar. Utbildningen ges på engelska.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande fyra punkter:

 1. En självständigt utarbetad uppsats
 2. En skriftlig kortare fallstudie
 3. Mindre uppgifter under kursens gång.
 4. Aktivt muntligt deltagande under föreläsningar och seminarier

Närvaro i all undervisning förutsätts. Två examinationstillfällen ges vid varje kurstillfälle.

Betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd används. Betygskriterier delas ut inom ramen för kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin