Interaktionsdesign och UX

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS241

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F, Människa-datorinteraktion G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

30 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskaper och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom interaktionsdesign och användarupplevelser,
  • förklara viktiga principer och metoder för utformande och utvärdering av webbplatser och andra digitala tjänster och artefakter.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • implementera responsiva webbplatser med fokus på användbarhet och användarens upplevelse,
  • motivera val av designtekniker vid framtagande av webbplatser och andra digitala tjänster och artefakter,
  • skapa och använda prototyper för att demonstrera och utvärdera design av digitala tjänster och artefakter.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • analysera webbplatser, gränssnitt och digitala tjänster ur ett användarperspektiv,
  • reflektera kring sin egen designprocess.

Innehåll

Kursen ger studenterna en översikt över grundläggande begrepp och metoder som används inom interaktionsdesign och användarupplevelser med särskilt fokus på webbutveckling och webbdesign. Kursen utgår från en användarcentrerad syn där mänskliga behov, tankeprocesser och verkliga situationer ses som nödvändiga komponenter vid utvecklingen av digitala system och tjänster. Kursen ger studenterna kunskap och praktiskt erfarenhet av olika design-, utvecklings- och utvärderingsmetoder som kan vara relevanta vid utveckling av digitala system och tjänster. Studenterna kommer under kursen att designa och arbeta med prototyper för att testa, utvärdera och demonstrera olika lösningar på designproblem.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer samt seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin