Städerna och det urbana i en globaliserad värld

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2KU502

Kod
2KU502
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geografi A1N, Kulturgeografi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2019
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursen är obligatorisk på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Kursen kan även läses av studenter på andra masterprogram eller som fristående kurs.

Behörighetskrav

Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade kunskaper i den kulturgeografiska forskningen om förhållandet mellan städer, det urbana, och globalisering
  • visa förmåga att bedöma olika centrala teoriers och metoders tillämpbarhet vid analyser av urbana processer i relation till globalisering
  • självständigt tillgodogöra sig texter med kvalitativa och kvantitativa inslag inom kunskapsområdet urbangeografi, samt på ett klart och reflekterande sätt diskutera dessa med andra
  • självständigt avgränsa, utforma och författa en i kulturgeografisk teori och metodologi förankrad PM-uppgift inom kursens tema, samt i dialog med andra redogöra för den kunskap och de argument som ligger till grund för PM-uppgiftens slutsatser.
  • självständigt genomföra en opposition på en annan students PM inklusive att diskutera den kunskap och de argument som ligger till grund för dess slutsatser.

Innehåll

Kursen belyser staden som fenomen, med särskild fokus på de ekonomiska, teknologiska och sociala processer som formar och förändrar det urbana rummets fysiska och sociala uttryck och organisation. Tätbefolkade urbana miljöer leder till stora utmaningar när det gäller exempelvis bostadsförsörjning, sociala relationer, resursfördelning, transporter, tillgänglighet och ekosystemtjänster. Under kursen studeras olika utvecklingsförlopp och deras konsekvenser, på såväl lokal som global nivå, i syfte att belysa urbaniseringens problem och möjligheter.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, seminarier och en PM-uppgift.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin