Digitala bildalstrande system

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD130

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD130
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1F, Datavetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Introduktion till bildanalys eller Datoriserad bildanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.).

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

  • redogöra för fysik och teknik hos moderna avbildningstekniker;
  • beskriva grundläggande principer för provhantering i relation till olika avbildningssystem;
  • resonera kring och analysera möjligheter och begränsningar gällande upplösning i tid, rum och spektralt för olika avbildningstekniker;
  • redogöra för olika avbildningsteknikers påverkan på det avbildade provet, och resonera om vilka effekter det kan ha på bilden och efterföljande tolkning/analys;
  • bedöma och diskutera lämplighet för kombinationer av olika metoder för bildanalys och maskininlärning med olika bildalstrande metoder.

Innehåll

Kursen presenterar på ett enhetligt sätt en mängd olika avbildingstekniker som har utvecklats under de senaste deccenierna. Möjligheter och begränsningar hos dessa belyses och jämförs. Tekniker som ingår i kursen omfattar olika typer av sensorer, laserskanning, multispektral avbildning, mikroskopi (ljus, fluorescens, elektron), samt medicinska bildgivande system (MR, CT, PET, SPECT, US).

Undervisning

Föreläsningar av experter inom de olika bildgivande systemen.

Examination

Skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin