Atmosfärsdynamik och synoptik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME424

Kod
1ME424
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik. Atmosfärsfysik, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva dynamiken hos vädersystem på den synoptiska skalan
  • använda matematiska modeller som beskriver atmosfärens strömning och utveckling
  • göra enklare väderprognoser genom att utgå från strömningen högre upp i atmosfären
  • redogöra för de processer som påverkar hög- och lågtrycksutveckling
  • beskriva inverkan som jordytan har på strömningen i atmosfären
  • tolka och analysera synoptiska väderkartor
  • tillämpa atmosfärsdynamik på synoptiska vädersituationer

Innehåll

Atmosfärens tredimensionella struktur från en dynamisk och synoptisk synvinkel, baroklin instabilitet, frontutveckling, luftmassor, virvlingsändring i atmosfären och dess koppling till vädret, jordytans växelverkan med atmosfären, analys och tolkning av väderkartor på olika skalor, jetströmmar, termisk vind

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp), laborationer (kartanalys) (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin