Grundvatten- och ytvattenmodellering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY041

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY041
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp geovetenskap alternativt teknik eller fysik. Hydrologiska processer. 15 hp matematik rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva modelltillämpningar i hydrologi, inklusive kalibrering, validering samt osäkerheter.
  • använda hydrologiska modeller för översvämningsprognoser, vattenresursbedömning samt konsekvensbeskrivningar av klimatförändring och förändringar i markanvändning
  • utvärdera hydrologiska modeller med avseende på tillämpningar på avrinningsområde med och utan flödesmätningar samt på stationära/ icke stationära klimatologiska förhållanden
  • simulera icke reaktiv- och reaktiv föroreningstransport i grundvatten
  • tillämpa modeller på geologiskt heterogena system med hjälp av geostatistiska metoder och osäkerhetsuppskattningar

Innehåll

Allmänna teorier kring matematisk modellering. Integrering av grundläggande processer (avdunstning, snösmältning, avrinning, markvattendynamik, grundvattenflöde) i matematiska modeller. Kalibrering, parameteroptimering, validering av avrinnings- och grundvattenmodeller och deras osäkerhet. Reservoarteori. Tillämpning av nederbördsavrinningsmodeller.

Principer för föroreningstransport i grundvatten. Modellering av icke reaktiv och reaktiv föroreningstransport i grundvatten. Parameteruppskattning och geostatistiska/stokastiska metoder för grundvattenmodellering. Tillämpningar med MODFLOW och GMS modelleringspaket.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, projektarbete.

Examination

Examinationen inkluderar två skriftliga tentamina, en för grundvattendelen (3 hp) och en för avrinningsdelen (3 hp), datorövningar (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin