Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM106

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM106
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp inom materialteknik på avancerad nivå, inklusive Materialkemi för additiv tillverkning. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva principerna för vanliga additiva tillverkningstekniker för tillverkning i metaller och keramiska material,
  • beskriva vilka möjligheter och begränsningar olika additiva tillverkningstekniker har,
  • beskriva hur tillverkningstekniken påverkar materialen i de skrivna komponenterna och hur detta påverkar komponenternas egenskaper,
  • föreslå lämplig additiv tillverkningsteknik för ett visst material för en specifik applikation,
  • föreslå lämpliga råmaterial för given additiv tillverkningsteknik,
  • beskriva och utföra normala moment inom additiv tillverkning av metalliska och keramiska komponenter.

Innehåll

Olika tekniker för additiv tillverkning av metaller och keramer. Processtegen från val av råvaror till beredning, design, skrivning och efterbehandling. Metoder för karakterisering av skrivna komponenter. Additiv tillverkning som komplement till eller ersättning av konventionell produktionsteknik. Additiv tillverkning i praktiken.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och laboration.

Examination

Projektarbete (3hp), laborationsrapport (2 hp) och skriftlig tentamen (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin