Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE049

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE049
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 5 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kvällstid, 25 %, Campus (Uppsala). All undervisning är på engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen kommer kursdeltagarna att kunna

  • Beskriva olika former av migration och olika typ av migranter
  • Beskriva olika faser inom migrationsprocesessen och hur det påverkar migranters hälsa
  • Beskriva varför migration är en social determinant för hälsa
  • Identifiera push och pull faktorer för migration
  • Beskriva migrationseffekter i hem- och mottagarländer
  • Jämföra olika perspektiv på migration och hälsa
  • Analysera religionens och kulturens betydelse för migranters hälsa och hälsosystem i mottagarländer
  • Diskutera etiska frågor i migrationskontext i relation till migranters hälsa
  • Diskutera på vilket sätt medborgarskap har moralisk betydelse för tillgång till hälsosystem
  • Diskutera migranters hälsa från ett rättighetsperspektiv med speciellt fokus på alla människors värdighet och behov

Innehåll

Kursen kommer att innehålla:

Migrationstrender, migrationsprocesser, migration som en social determinant för hälsa, begreppet "vulnerable groups" och deras speciella behov, genus, religionens och kulturens inverkan på migranters hälsa, migrations effekt på samhällen, olika perspektiv på migration och hälsa, etik och migration, mänskliga rättigheter.

Undervisning

Undervisningen sker med hjälp av fallstudier som kombineras med teori och diskussioner. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och aktiva diskussioner. Kursen ges som fristående kurs, på kvällstid. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och inlämning av en individuell skriftlig uppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin