System- och operationsanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1RT317

Kod
1RT317
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Allmänt

Beslut 2012-05-08: Tillägg av huvudområde, System i teknik och samhälle

Behörighetskrav

60 hp inklusive Linjär algebra II, Sannolikhet och statistik, Programmering, Beräkningsvetenskap II och genomgången Reglerteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för delarna i ett systemanalytiskt projekt, från problemformulering, via modellkonstruktion, validering och problemlösning, till resultatutvärdering, resultatpresentation och implementering
  • formulera matematiska modeller av verkliga system i kontinuerlig och diskret tid
  • utföra datorsimuleringar av modellerna med aktuella simuleringsprogram, samt analysera resultaten med relevanta statistiska metoder
  • genom simulering analysera systems egenskaper, t.ex. med avseende på stabilitet och inverkan från återkoppling
  • formulera och lösa optimeringproblem för linjärprogrammering och dynamisk programmering
  • arbeta med både primala och duala formuleringar av linjärprogrammeringsproblem, samt utföra känslighetsanalys med hjälp av Simplextablå

Innehåll

Det systemanalytiska arbetssättet för modellbaserad problemlösning, innefattande problemformulering, modellkonstruktion, validering, problemlösning och resultatutvärdering. Speciellt betonas arbetet med att hitta lämplig lösningsteknik till praktiska problemställningar i arbetslivet. Olika systemanalytiska och operationsanalytiska metoder, inklusive optimering, köteori och simulering. Optimeringsmetoder beskrivs utgående från olika praktiska problemställningar som resursallokering, produktionsplanering, transport- och flödesproblem. I första hand behandlas formuleringen av linjära problem och en introduktion ges till simplexmetoden. Grundläggande principer och tillämpningar av tidsstyrd, händelsestyrd och pseudoparallell simulering. Statistiska metoder, bl.a. pseudoslumptalsgenerering, variansreduktion och känslighetsanalys. Analys av jämviktspunkter och stabilitet för olinjära dynamiska system.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner samt frivilliga uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna Tillämpad systemanalys (1RT242) och System- och operationsanalys (1RT316) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin