Miljö, hälsa och klimatförändringar

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE050

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap G1N, Miljövetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 5 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen organiseras i samarbete med CEMUS (Centre for Environment and Development Studies), Institutionen för geovetenskaper. Kursen ges som fristående kurs på kvällstid och undervisningar sker på engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen kommer kursdeltagarna

  • Kunna beskriva förhållandet mellan hälsa, miljö, och klimatförändringar utifrån ett interdisciplinärt perspektiv
  • Bättre förstå de stora miljövårdsriskerna och dess orsaker samt relatera dessa till lokala, regionala och globala samhällen och ekonomi
  • Kunna reflektera över de olika anpassningar av global hälsa till klimatförändringar och miljön samt kritisk relatera dessa till socioekonomiska system för migration, utveckling, krig och global styrning.

Innehåll

Kursen kommer att innehålla:

  • global miljövård
  • klimatförändringar och kopplingen till global sjukdomsbörda
  • miljövårdsrisker
  • internationell styrning som är relevant till miljövårdsfrågor

Undervisning

Kursen pågår i tre veckor med en föreläsning och ett seminarium per vecka under kvällstid. Självstudier med läsning av kursmaterial, individuella uppgifter och en gruppuppgift förväntas av studenterna under dagtid. Föreläsningarna hålls av lärarna på kursen. Seminarierna sker genom peer-to-peer baserad lärande och ett aktivt deltagande förväntas av studenterna.

Kursens grundutformning kommer att följas under kursen gång men innehållet kommer att anpassas efter behov.

Examination

För att bli godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande under samtliga föreläsningar och seminarier (1 HP), en skriftlig rapport av ett grupparbete (2 HP) samt en individuell uppsats med reflekterande innehåll (2 HP).

Icke godkänd frånvaro från något av de schemalagda tillfällena kommer att behöva kompletteras med ersättningsuppgifter. Dessa kan vara såväl skriftliga eller muntliga.

Studenterna förväntas komma väl förberedda till föreläsningar och seminarier för att kunna delta aktivt i diskussioner, reflektioner och övningar med hjälp av digitala hjälpmedel. För godkänt på kursen krävs godkänt i samtliga kursens moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin