Robotteknologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE783

Kod
1TE783
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Reglerteknik I, Elektronik I, Tillämpad mekanik II alternativt Mekanik III, Beräkningsvetenskap II, Transformmetoder, Linjär algebra II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för vanliga problemställningar för robotik,
  • översiktligt redogöra för basala robotelement såsom leder och axlar och kommunikationssystem,
  • analysera kinematik och dynamik för industrirobotar och mobila robotar med hjälp av experiment och simuleringar,
  • programmera robotsystem och analysera styrsystem för robotar och samverkande robotar,
  • redogöra för vanliga typer av sensorer och aktuatorer för robotar och översiktligt redogöra för forskning och utveckling inom området,
  • analysera olika metoder för rörelsestyrning, positionering och navigering,
  • redogöra för hur artificiell intelligens kan användas för att identifiera objekt och effektivisera seende och social växelverkan hos robotar,
  • muntligt och skriftligt redovisa resultaten från genomförda simuleringar och experiment.

Innehåll

Översikt om problemställningar för och tillämpningar av robotik. Kinematik och dynamik för robotarmar och mobila robotar, variabler för att beskriva stelkroppsrörelse inom robotik. Vanliga sensorer och aktuatorer för robotar med översikt om forskning och utveckling inom området. Kommunikationssystem för robotar. Programmering av robotsystem och analys av styrsystem för robotar. Person- och maskinsäkerhet. Multifysikaliska robotsimuleringssverktyg (robotstudio). Introduktion till mobila robotar. Rörelsestyrning. Maskininlärning och artificiell intelligens (AI), särskilt deterministisk AI för styrning och planering och introduktion till stokastisk AI med bildanalys och objektidentifiering. Positionering och navigering. Seende och sociala robotar. Presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök som illustrerar aktuell utveckling inom robotik.

Examination

Skriftlig och muntlig laborationsrapport (2 hp), kamratgranskning av rapport (1 hp), skriftlig tentamen efter halva kursen (3 hp) och skriftlig tentamen i slutet av kursen (4 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE752 Robotmekanik.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin