API-design och best practices

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD815

Kod
5SD815
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Behörighetskrav

22,5 hp datavetenskap inklusive Programmering med C/C++ 1 - introduktion, 5 hp och Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp eller 10 hp från kurser med motsvarande innehåll.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för vad som utgör ett API av hög kvalitet,
 • förklara vad ren och expressiv kod är, och varför det är viktigt,
 • hänvisa till etablerade standarder och best practices för idiomatisk kod.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • designa och implementera ett API för ett dokumenterat användarbehov,
 • applicera best practices för att skriva idiomatisk kod,
 • dokumentera och motivera val som gjorts under design, implementation och testning av ett API.

Vad gäller värderingsförmåga och analys förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • kritiskt analysera ett API och kodbas.

Innehåll

Syftet med kursen är att lära studenterna att producera kod av hög kvalitet och hög tillgänglighet för andra utvecklare att använda.

Undervisningen sker i C++ och fokuserar på gränssnittsdesign, clean code och testning. Genom föreläsningar och praktiska övningar får studenten kunskap om idiomatisk modern C++, expressiv kod, automatisk testning och test-driven design.

 • Läsa- och skriva idiomatisk modern C++,
 • Utvärdera kodkvalitet som en funktion av hur korrekt, testbar, robust, expressiv och ren den är, samt hur koden hanterar fel,
 • Dokumentera användarbehov och sätta upp tester för att bekräfta att behoven möts samt,
 • Designa och utveckla ett användbart och expressivt API.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska workshops samt handledning i projektarbete.

Examination

Kursen betygsätts enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom aktivt deltagande i workshops samt genom ett projektarbete med tillhörande code reviews och en skriven design report.

För betyget Väl Godkänt krävs att det inlämnade APIt, code review och design report håller en hög teknisk nivå där resultatet visar prov på en högre nivå av problemlösningsförmåga. Uppgifterna ska även vara inlämnade inom utsatt tid.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin