Läskurs i företagsekonomi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE974

Kod
2FE974
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som campuskurs och är valbar för samtliga utbildningsprogram vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Behörighetskrav

45 hp inom ett ämne

Mål

Målet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att överblicka, sammanfatta och analysera litteraturen gällande en specifik fråga eller tema inom företagsekonomi.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

  • genomföra en omfattande litteratursökning som relaterar till en specifik frågeställning eller tema inom företagsekonomi,
  • skriva en systematisk syntes och kritisk diskussion av en större mängd vetenskaplig litteratur om ett tema eller en frågeställning, och dra meningsfulla slutsatser,
  • identifiera relevanta frågor för framtida forskning samt (ifall det är relevant), diskutera praktiska implikationer

Innehåll

Studenten väljer en fråga eller ett tema i samråd med handledare, och arbetar individuellt med att söka, läsa och analysera relevant vetenskaplig litteratur, och presentera resultatet i en skriven text.

Undervisning

Studenterna arbetar självständigt, med stöd av handledarmöten (antingen individuellt eller i små grupper). Beroende på antal deltagare kan även gruppaktiviteter (som t ex presentationer och diskussioner av studenternas arbeten) ingå i kursen.

Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Examinationen sker huvudsakligen genom en individuell, skriftlig rapport. Ytterligare individuella och gruppuppgifter (såsom presentationer) tillkommer beroende på antalet kursdeltagare. Slutbetyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin