Gestaltning med 2D-animation 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD523

Kod
5SD523
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

Minst 3,5 hp från Gestaltning med 2D-animation 1 (moment 1)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa teoretiska kunskaper i gestaltning med animation,
  • producera digitala 2D-animationer och implementera dessa i digitala spelmotorer,
  • gestalta en idé genom olika händelseförlopp i 2D-animering, samt,
  • redogöra för arbetsprocessen från idé- och karaktärsutveckling till slutlig karaktärsanimation.

Innehåll

Kursen behandlar animationsteori, design och fördjupade animationstekniker för spel och film. Kursen avslutas med ett eget projektarbete där studenten får möjlighet att utveckla färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt med sin egen karaktärsdesign och med fördjupade kunskaper i 2D-animation såsom fysik, läppsynk och personlighet.

Undervisning

Undervisning ges i form av diskussioner via nätet, laborationer med stöd från litteraturen samt handledning vid självständigt arbete.

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom tekniska och gestaltande redovisningar. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på merparten av redovisningarna samt på den avslutande uppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen Animation i 2D 2 - teori och praktik, 7.5 hp, 5SD513 och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin