Grundläggande informationssystem

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS078

Kod
2IS078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • beskriva centrala begrepp inom ämnet informationssystem,
  • redogöra för olika typer av informationssystem samt de olika delarna som ett informationssystem består av,
  • utifrån systemlivscykeln på en grundläggande nivå beskriva hur system implementeras och förvaltas,
  • beskriva digitaliseringens utveckling samt redogöra för olika samhälleliga konsekvenser av denna,
  • beskriva grundläggande problem kopplade till informationssystemens roll inom organisationer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • identifiera och utreda ämnesrelevanta frågeställningar,
  • diskutera informationssystems inverkan på individer och organisationer,
  • analysera informationssystems roll i förhållande till förändringsprocesser inom organisationer.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

  • kritiskt värdera digitaliseringens konsekvenser för individ och samhälle,
  • utvärdera rollen av ett informationssystem i organisationer och reflektera kring konsekvenser det tillför.

Innehåll

Kursen inleds genom att behandla begreppet informationssystem och andra relaterade begrepp, t.ex. data, information och kunskap. Studenten får även lära sig principer och metoder för implementering av informationssystem samt vad ett informationssystems livscykel är.

För att vidare förstå ett informationssystem och dess roll så sätts begreppet i en, för kursen, relevant organisations- och samhällskontext där perspektivet hos olika typer av intressenter är centralt.

Vidare behandlas det senaste decenniets digitalisering inom olika organisations- och samhällskontexter samt relevanta problem som uppstått i takt med denna utveckling. Här diskuteras bland annat online-shopping, sociala medier och intranät.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin