Svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE241

Kod
4PE241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G2F, Pedagogik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 9 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i det förskolepedagogiska området för Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Inom Förskollärarprogrammet: Språk och kommunikation; VFU I

Mål

Kursen bygger vidare på kursen Språk och kommunikation, förskollärare 7,5 hp. Syftet är att den studerande ska få kunskaper om andraspråksinlärning och flerspråkighet i förskolan. Syftet är även att förstå barns språkliga och kommunikativa förutsättningar i förskolans verksamhet ur såväl en- som flerspråkiga perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om barns språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv
  • redogöra för stödjande strategier för barns flerspråkiga språkutveckling i förskolan
  • analysera förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet i förskolan ur ett flerspråkighetsperspektiv
  • redogöra för och analysera barns språkliga och kommunikativa förutsättningar i leken.

Innehåll

  • Kognitivistiska och sociolingvistiska perspektiv på barns språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv.
  • Strategier för språkutvecklande arbetssätt i förskolan.
  • Den flerspråkiga förskolan.
  • Språk och kommunikation i förskolans verksamhet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin