Klassisk och modern fysik genom experiment

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA610

Kod
1FA610
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Elektromagnetism I/Elektromagnetism och Flervariabelanalys/Geometri och analys II

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • planera och genomföra en demonstration av ett fysikaliskt fenomen för olika målgrupper
  • utforma och utföra fysikaliska experiment för att belysa samband eller fenomen
  • redogöra för goda exempel på demonstrationer av olika fysikaliska fenomen
  • populärvetenskapligt förklara en demonstration eller laboration som ges på högskolenivå

Innehåll

Nyckeldemonstrationer och laborationer inom klassisk fysik: mekanik, optik, termodynamik, elektromagnetism och optik. Demonstrationer inom modern fysik. Presentationsteknik och strategier för populärvetenskaplig framställan.

Exempelvis ingår experiment i

Mekanik: överföring av mekaniska vibrationer, resonans

Elektromagnetism: Lenz lag, Lorentzkraft, norrsken, elektronens massa.

Optik: totalreflektion av laserljus i vätskor och fasta material, interferens.

Termodynamik: värmestrålning från olika ytor (Leslies kub), fasövergångar.

Modern fysik: joniserande strålning, dimkammare.

Undervisning

Laborationer och demonstrationer, studentpresentationer med tillhörande demonstrationer, litteraturseminarium, föreläsningar.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Laborationer med skriftliga och muntliga laborationsredogörelser (3 hp). Projektarbete med muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin