Examensarbete i vårdvetenskap

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FV297

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FV297
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 29 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Högskoleutbildning inom vårdområdet om 165 hp. 75 hp ska vara inom vårdvetenskap, varav 30 hp på B-nivå och 15 hp på C-nivå. På C-nivå ska 7,5 hp i vetenskaplig metodik ingå, som ska innehålla både kvantitativ och kvalitativ metod.

Mål

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskap och färdigheter för att kunna genomföra ett självständigt projektarbete i form av en uppsats med känd forskningsmetodik.Ämnet för examensarbetet berör vetenskapliga problem som sätter hälso- och sjukvården i ett större sammanhang t.ex. organisatoriska och teoretiska frågeställningar samt systematisk utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Examensarbetet utförs under handledning och innebär ett djupare studium av ett vårdvetenskapligt problem. Detta sker genom att studenten genomför en mindre empirisk undersökning, planerar undersökningen i ett skriftligt PM, dokumenterar projektarbetet i uppsatsform samt försvarar sitt eget arbete och genomför en vetenskaplig relevant opposition.

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna:

- genomföra litteratursökning via databaser och bibliotek samt kritiskt granska vårdvetenskaplig litteratur.

- definiera och med viss självständighet använda vårdvetenskapliga begrepp i litteraturen.

- kritiskt bedöma vårdvetenskapliga forskningsmetoders relevans för sin egen frågeställning.

- utföra vårdvetenskaplig datainsamling, analysera materialet samt diskutera metod och resultat.

- muntligt presentera och diskutera projektarbetet.

- genomföra en vårdvetenskapligt relevant opposition.

Innehåll

Examination av projektplan

Genomförande av projektarbete

Författande av uppsats

Respondent och opponentskap

Undervisning

Undervisningen består av grupphandledning och projektarbete.

Examination

Examination av projektplan av examinator. Betygsgrader är godkänd (G) och underkänd (U). Godkänt PM och examensarbete samt aktivt deltagande vid seminarier, inklusive opposition, krävs för slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet ska av studenterna registreras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin