Inferensteori I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS035
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Sannolikhetsteori I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;
  • redogöra för grundläggande inferensteoretiska begrepp och definitioner;
  • exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
  • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för statistisk behandling lämplig form, välja lämplig modell och lösningsmetod;
  • tolka och värdera erhållna resultat;
  • använda statistisk programvara;
  • använda icke-parametriska statistiska metoder;
  • presentera statistiska resonemang för andra.

Innehåll

Kritisk granskning av hur statistik redovisas och tolkas. Allmänt om statistiska undersökningar. Grundläggande teori för punkt- och intervallskattningar samt hypotesprövning. Parametriska och icke-parametriska statistiska metoder. Statistisk programvara. Statistisk undersökning i projektform.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) vid kursen slut, kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnats vid kursens start , samt projektarbete (1 hp). Projektarbetet har muntlig och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Sannolikhet och statistik (1MS005) eller Inferensteori (1MS002).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin