Astrofysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA204

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 40 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning
  • förklara mekanismen bakom vissa observationella astronomiska fenomen
  • utföra astrofysikaliska beräkningar av grundläggande karaktär

Innehåll

Vårt och andra planetsystem. Stjärnornas ljusstyrkor, färger, avstånd och massor. Spektralklassifikation. HR-diagrammet. Solen. Stjärnornas energiproduktion. Stjärnornas utveckling. Stjärnornas slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Big Bang och det tidiga universum. Relativitetsteori.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut (4 hp). Godkända inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin