Självständigt arbete i informationsteknologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT350

Kod
1DT350
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • integrera kunskaper från tidigare kurser inom IT-programmet,
  • visa en fördjupad och breddad kompetens inom utveckling av tekniska system,
  • självständigt söka, tolka och använda information för att besvara en vald frågeställning och implementera en lösning inom informationsteknologi,
  • visa ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt,
  • författa en skriftlig rapport på engelska eller svenska baserad på den lösta uppgiften,
  • kunna redovisa arbetet muntligt inför publik, med användande av modern audiovisuell utrustning,
  • presentera arbetet populärvetenskapligt ,
  • visa förmåga att kritiskt granska sitt eget och andras arbete,
  • i mindre grupp bidra till ett konstruktivt samarbete utifrån olika samarbetsroller,
  • planera ett öppet projekt så att det kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Kursdeltagarna ska i en mindre grupp (normalt 3 personer) planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete inom informationsteknologi. Uppgiften fungerar som ett gesällprov där kunskaper från tidigare studier integreras, tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Praktiska övningar i skriftlig, muntlig och grafisk framställning, samt informationssökning.

Självständigt forsknings- och utvecklingsarbete, rapportskrivning, grupphandledning och seminarier.

Uppföljning av projektets framskridande sker genom löpande handledning .

Examination

Löpande examination genom konstruktivt deltagande i handledningstillfällen, samt skriftlig rapport, en video, muntlig presentation av rapport, och muntlig opponering på ett annat självständigt arbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i en examen tillsammans med 1DT002 Uppsatsmetodik 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin