Miljö, hälsa och klimatförändringar

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE050

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap G1N, Miljövetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen organiseras i samarbete mellan Institutionen för kvinnor och barns hälsa, CEMUS (Centre for Environment and Development Studies), Institutionen för geovetenskaper.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen kommer kursdeltagarna

  • Kunna beskriva förhållandet mellan hälsa, miljö, och klimatförändringar utifrån ett interdisciplinärt perspektiv.
  • Kunna beskriva betydande miljövårdsrisker och dess orsaker samt relatera dessa till frågor om rättvisa på lokal, regional och global nivå.
  • Kritiskt analysera bevis på olika anpassningar och svar på miljö- och klimatförändrinksbaserade utmaningar från globala hälso- och hållbar utvecklingsperspektiv.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till förhållandena mellan miljö, hälsa och klimatförändringar. Den närmar sig ämnena genom ramverken för global hälsa och hållbar utveckling. Efter en introduktion till dessa områden utvecklas kursen till att undersöka fallbaserade studier vilka vi kritiskt analyserar för att finna bevis för såväl bakomliggande orsaker som potentiella lösningar. Studenterna kommer att arbeta i grupp och individuellt för att utvärdera globala utmaningar inklusive miljöhälsorisker och rättviseaspekter. Under kursens gång kommer studenterna ha möjlighet att fördjupa sin kunskap inom specifika områden, såsom toxiska ämnen och föroreningar, vatten och sanitet, avfallshantering, vektorburna sjukdomar och stads- och landsbygdsmiljöer. De kommer att få i uppdrag att relatera dessa hälsorisker till frågor om migration, naturkatastrofer, krig, utveckling och urbanisering.

Undervisning

Kursen är fristående och ges på engelska. Kursen pågår i tre veckor med minst två föreläsningar och två seminarier varje vecka. Självstudier under dagtid med läsning av kursmaterial, individuella uppgifter och en gruppuppgift förväntas av studenterna. Föreläsningarna hålls av lärarna på kursen. Seminarierna sker genom peer-to-peer baserat lärande och ett aktivt deltagande förväntas av studenterna.

Examination

För att bli godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande under samtliga föreläsningar och seminarier (1 HP), en skriftlig rapport (2HP) och muntlig presentation (2HP) av ett grupparbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin