Fasta tillståndets teori

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA556

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA556
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kvantmekanik och Fasta tillståndets fysik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • göra för teoretiska studier, analyser och beräkningar med tillämpningar på kondenserad materia.
  • utvärdera teoretiska modeller relevanta för kondenserade materiens fysik och dess användbarhet i olika sammanhang.
  • redogöra för vilka egenskaper som skiljer metaller och isolatorer åt.
  • beskriva skillnaden mellan en-elektron- och mångkropparsmodeller.

Innehåll

Fördjupning i kondenserade materiens fysik baserat på halvklassiska och kvantmekaniska formuleringar. Kristallgitter och reciproka rummet. Elektronstruktur i periodisk potential. Fermiyta. Elektroner och fononer i kristaller. Bortom en-elektronmodeller. Harmonisk och anharmonisk fononbeskrivning. Elektrisk och termisk transport hos fast materia. Supraledning.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter med problem och beräkningsuppgifter. Aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin