Ekonomisk historia: Doktrinhistoria

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EH401

Kod
2EH401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2018
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för de ekonomiska teoriernas tillkomst och utveckling från 1700-talet och framåt
  • analysera relationen mellan olika ekonomiska teorier
  • analysera de ekonomiska teorierna utifrån en samhällelig kontext

Innehåll

Kursen har sin utgångspunkt i 1700-talets liberala tänkare som Adam Smith, David Ricardo och Robert Malthus. Bland annat diskuteras hur dessa teoretikers bidrag vuxit fram i interaktion med industrisamhällets utveckling. I kursen diskuteras även hur industrisamhällets omvandling bidragit till framväxten av nya ekonomiska teorier av bland annat Karl Marx och Joseph Schumpeter. Den marginalistiska revolutionen uppburen av ekonomer som W.S. Jevons, Carl Menger och Leon Walras med många efterföljare, liksom den institutionella skolan och senare tiders ekonomiska tänkare, som t.ex. J.M. Keynes, kommer också att tas upp till behandling.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen på delar av kurslitteraturen, men även muntliga examinationer i grupp förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin