Informationssystem och affärsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS238

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS238
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva den roll, ämnet informationssystem har i akademi och samhälle,
  • förklara grundläggande principer för affärsutveckling och utveckling av informationssystem och dess ingående delar,
  • redogöra övergripande för relationen mellan systemutveckling och kunskapsutveckling inom ämnet informationssystem.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • planera, genomföra och tolka intervjuer i syfte att förstå verksamhetsbehov i samband med utveckling av informationssystem,
  • formulera krav på digitala informationssystem,
  • skapa grundläggande konceptuella modeller av verksamhet och digitala informationssystem,
  • identifiera möjligheter och utmaningar med användningen av digitala resurser i verksamheter samt strategier för digital affärsutveckling.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • söka och kritiskt värdera källor inom området informationssystem,
  • argumentera muntligen och skriftligen med en tydlig spårbarhet till litteratur och insamlad data.

Innehåll

Kursen introducerar centrala begrepp inom området informationssystem och systemvetarrollen inklusive begrepp kring verksamhet, IT-system, konceptuella modeller och designforskning. Under kursens gång genomför studenterna intervjuer för att utreda verksamhetsproblem och tar med utgångspunkt från resultaten och litteraturen fram konceptuella modeller och designprototyper för digitala informationssystem. De teoretiska kunskaperna i verksamhets- och systemutveckling används för att utveckla strategier för ledning och användningen av digitala resurser för att lösa utmaningar, skapa möjligheter för affärsutveckling och konkretisera innebörden av digitalisering.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin