Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i mediestudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV168

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV168
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp mediestudier.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av de huvudsakliga teorierna inom området mediestudier samt därmed förknippade vetenskapsteoretiska förhållningssätt,
  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av såväl historiska som samtida debatter om centrala begrepp inom området mediestudier,
  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av teoretiska diskussioner med inriktning på studier av medier och vardag, digitala samhällen respektive globalisering utifrån olika perspektiv.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa begrepp och teoretiska perspektiv för att analysera medier, samtida vardagsliv, digitala samhällen eller medier och globalisering,
  • presentera uppgifter, muntligt och skriftligt, som visar på förmåga att läsa, tänka, skriva och diskutera teori, samt ge konstruktiv återkoppling till andra studenters muntliga och skriftliga presentationer.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt och kritiskt reflektera över teoretiska frågor,
  • föra resonemang om etikens roll i relation till olika teorier och teoretiska perspektiv,
  • diskutera forskningsetik och dess relevans vid användningen av olika former av teori och metod.

Innehåll

Kursen bygger på grunderna som studenterna fått i tidigare kurser och vidareutvecklar huvudteorierna inom fältet mediestudier. Kursen ger en djupgående översikt av de huvudsakliga akademiska debatterna, historiska och samtida, inom området. Den första delen av kursen utforskar historisk och samtida utveckling av teoretiska perspektiv på och förståelse av centrala begrepp och teorier. I kursens andra del får studenterna jämföra och kontrastera olika perspektiv på den nutida medievärlden för att förstå konsekvenserna av skilda teoretiska synvinklar. Här kommer den teoretiska grunden att användas för analys av samtida vardagslivserfarenheter relaterade till medier, digitala samhällen och globalisering utifrån olika teorier. De teoretiska undersökningarna och jämförelserna ska bidra till att utveckla studenternas förmåga att självständigt och kritiskt reflektera över teoretiska frågor samt över forskningens och forskarens etiska roll och förhållningssätt till omvärlden och det utforskade.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin