Tillämpad läkemedelskemi

6 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK224

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK224
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 31 mars 2020
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1-5 är godkända samt att alla kurser på termin 6 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utföra läkemedelskemiskt laboratoriearbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter och lagar samt protokollföra det egna utförandet och relevanta observationer
  • planera, utföra och analysera läkemedelssynteser med ledning av den läkemedelskemiska litteraturen, samt förklara laborationens genomförande, resultat och teori i form av en skriftlig vetenskaplig artikel på god engelska
  • beskriva organiska molekylers reaktioner och förklara deras tillhörande reaktionsmekanismer samt kunna tillämpa detta på läkemedelsmolekyler
  • välja och motivera lämpliga reagens för selektiva reaktioner på flerfunktionella molekyler i läkemedelssynteser
  • utföra retrosyntetisk analys av läkemedelsmolekyler samt föreslå flerstegssynteser för deras framställning
  • redogöra för moderna syntesmetoder och läkemedelskemiska strategier av betydelse för läkemedelsutveckling
  • redogöra för kemiska modifikationer/synteser av makromolekyler.

Innehåll

Under kursen behandlas främst organisk syntesstrategi och syntesmetodik, huvudsakligen inom läkemedelsområdet, samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer. Bland de reaktionstyper och tillhörande mekanismer som diskuteras finns substitutioner, eliminationer, addition till alkener, elektrofil och nukleofil aromatisk substitution, karbonylens reaktioner, karboxylsyraderivatens reaktioner, oxidation, reduktion, metallorganisk kemi, enolatkemi och radikalreaktioner. Den läkemedelskemiska litteraturen blir belyst och nya syntesmetoder och strategier av relevans för läkemedelsutveckling diskuteras, liksom utredning av struktur-aktivitetssamband, parallellsyntes, uppskalning och hållbar utveckling. Selektivitet i organisk syntes samt enkla skyddsgruppsstrategier diskuteras. Metoder för syntes och modifikation av makromolekyler som peptider, proteiner, läkemedelskonjugat diskuteras. Dessutom behandlas spektroskopiska metoder teoretiskt och experimentellt (MS och NMR). Laborationsdelen omfattar syntes av läkemedelssubstanser och läkemedelsliknande föreningar med ledning av organisk-kemisk litteratur samt identifiering av organiska föreningar med hjälp av olika spektroskopiska metoder. Laborationerna redovisas i form av en vetenskaplig artikel på engelska.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Obligatoriska moment: alla moment i samband med laborationer.

Vissa av kursens moment kan komma att ges på engelska.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (3,5 hp), även godkänt resultat på obligatoriska moment kopplade till laborationer (2,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska laborativa moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FK023/3FK123 Läkemedelssyntes på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin