Italienska D1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JT009

Kod
5JT009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Italienska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Italienska A1, Italienska B och minst 22,5 hp från Italienska C1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha förmåga att uttrycka sig skriftligt på en högre stilnivå

* ha förmåga att kritiskt diskutera italiensk litteraturvetenskap

* ha avancerad förmåga att analysera texter

* i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt

arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling,

analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning

av källor)

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Akademiskt skrivande på italienska (7,5 hp)

Under kursen behandlas det akademiska skrivandet som textgenre. Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär analyseras. Stor vikt läggs vid praktiska övningar som textanalys och författande av egna akademiska texter.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redogöra för utmärkande drag i italienska akademiska texter, med avseende på funktion, disposition, stil, referenser m.m.

* behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos italienska texter på en högre stilnivå

* vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk

* väl behärska mer komplexa strukturer i italienskan

Skriftlig examination (tentamen och inlämningsuppgifter).

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp)

Orientering om litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text på italienska. Förmågan att tillämpa olika litteraturvetenskapliga metoder i analys av litterära verk tränas, liksom förmågan att på italienska redogöra för olika teoriers begrepp och karaktärsdrag.

Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redogöra på italienska för de lästa texternas plats i deras historiska och kulturella

sammanhang

* kunna redogöra för de viktigaste litteraturvetenskapliga teorierna

* vara förtrogen med de viktigaste litteraturvetenskapliga metoderna

* kunna tillämpa litteraturvetenskapliga metoder och begrepp i analys av skönlitterär text

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)

Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad italienska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller

litteratur eller kultur och samhälle

* kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

* kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

* kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till

primär- och sekundärlitteratur

* kunna på vårdad italienska skriftligt presentera den genomförda

undersökningen

* kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin