Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RY026

Kod
5RY026
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Behörighetskrav

120 hp inklusive minst 105 hp ryska. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha förmåga att kritiskt analysera olika typer av diskurs

- kunna identifiera olika retoriska strategier

- kunna använda sig av grundläggande retoriska strategier i tal och skrift.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i instrumentell språkanvändning i den ryska kontexten och belyser områden som språk och ideologi, sovjetspråkets karaktäristiska drag och utveckling, språkpolitik och språknormering, den postsovjetiska massmediala offentligheten och konsumtionssamhällets retoriska landskap.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt och muntligt slutprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin