Specialpedagogik, förskollärare

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE138

Kod
4PE138
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G2F, Pedagogik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 28 maj 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Inom förskollärarprogrammet: Att leda verksamheten i förskolan; Språk och kommunikation; VFU II

Mål

Kursens syftar till att den studerande ska få grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskolan. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola. I kursen problematiseras också kategoriseringar av barn i svårigheter samt centrala begrepp såsom normalitet och avvikelse. Samverkan mellan aktörer på olika nivåer belyses under kursen.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik och deras implikationer för undervisning och pedagogisk verksamhet i förskolan
  • visa kunskap om barns utveckling, barns olikhet och deras förutsättningar för lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv
  • identifiera och analysera betydelsen av förhållningssätt och bemötande i verksamheten för barn i svårigheter, med fokus på delaktighet, lek och lärande
  • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov i förskolan.

Innehåll

  • Olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik.
  • Normalitet, avvikelse, inkludering.
  • Främjande, förebyggande och åtgärdande interventioner i förskolan.
  • Samverkan med vårdnadshavare, specialpedagoger och andra professioner.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin