Socialpsykologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC109

Kod
2SC109
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialpsykologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 juni 2020
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 61-90 i socialpsykologi. Kuren ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Behörighetskrav

Sociologi och socialpsykologi A eller Socialpsykologi A, samt minst 22,5 hp från Socialpsykologi B

Mål

Kursen består av tre delmoment.

1. Socialpsykologisk teori III 7.5 hp

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa på fördjupade kunskaper om socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • visa fördjupade färdigheter att självständigt integrera, jämföra, kritiskt granska och värdera olika socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • självständigt använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp för att kritiskt analysera och utvärdera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle
 • sammanfatta och redovisa sina slutsatser på ett övertygande sätt i såväl skriftlig som muntlig form
 • visa förmåga att med utgångspunkt i denna fördjupade kunskap formulera en hållbar idé för ett socialpsykologiskt uppsatsprojekt
 • utföra informationssökningar för en egen frågeställning inom det socialpsykologiska kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna.

2. Metod och analys III 7.5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet för en egen frågeställning
 • välja ändamålsenlig metod för en given studie med förståelse för de följder som metodvalet får för insamling, analys samt resultat
 • genomföra och skriftligt redovisa resultatet av en metodologisk analys

3. Uppsatsarbete 15.0 hp

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • initiera, planera och genomföra en socialpsykologisk undersökning samt skriva en uppsats med krav på vetenskaplighet
 • självständigt genomföra en vetenskapligt relevant opposition
 • kommunicera och diskutera information, problem och resultat av analys skriftligt och muntligt till olika grupper i samhället

Innehåll

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskap och övriga färdigheter för att sedan kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att studenten - utifrån tidigare inhämtade kunskaper om socialpsykologisk teori och begreppsbildning - utvecklar sin förmåga att identifiera och formulera en sociologisk frågeställning.

Kursen består av tre delmoment.

1. Socialpsykologisk teori III 7.5 hp

Delkursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskap om aktuell forskning inom sociologisk socialpsykologi samt utvecklar sin förmåga att delta i vetenskapsteoretisk diskussion.

2. Metod och analys III 7.5 hp

Delkursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över några vanliga kvantitativa och kvalitativa metoder.

3. Uppsatsarbete 15.0 hp

Syftet med delkursen är att studenten tillägnar sig kunskap och färdigheter för att sedan kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att studenten - utifrån tidigare inhämtade kunskaper om socialpsykologisk teori och begreppsbildning - utvecklar sin förmåga att identifiera och formulera en socialpsykologisk frågeställning.

Uppsatsarbetet utförs självständigt och innebär ett djupare studium av ett samhällsproblem eller en aspekt av socialpsykologisk teori eller metod. Arbetet redovisas skriftligt och ska behandlas vid ett seminarium. I delkursen ingår även att genomföra en vetenskaplig opposition.

Undervisningen består av föreläsningar och handledningsseminarier. Studenten har rätt till handledning endast under en termin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på uppsatsarbetet. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle. Uppsatsen examineras vid ett seminarium. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin