Samtalsanalys

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS224

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS224
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 augusti 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår dessutom som valbar delkurs i Svenska språket/nordiska språk C eller i Svenska som andraspråk C samt i Språkvetarprogrammet.

Behörighetskrav

30 hp i ett ämne

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs:

- kunna uppvisa kunskap och grundläggande förståelse gällande samtalsanalysens (CA) utgångspunkter, teoretiska perspektiv, centrala begrepp och metodologi

- kunna tillämpa samtalsanalys i enklare analyser av vardagliga samtal

- kunna värdera samtalsanalysens möjligheter och begränsningar i förhållande till andra angränsande teoritraditioner.

Innehåll

Kursen är inriktad på den tradition inom samtalsanalysen som vanligen omnämns CA (Conversation Analysis). Kursen behandlar samtalsanalysens historik och vetenskapliga grunder, dess centrala teoretiska perspektiv och metodologi.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt datasessioner. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter kopplade till kursens olika teman samt obligatoriskt deltagande i datasessioner. Obligatorisk närvaro.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin