Egyptologi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG580

Kod
5EG580
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Egyptologi A, Egyptologi B och Egyptologi C

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Nyegyptiska

 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan mellanegyptisk och nyegyptisk grammatik
 • översätta föreskrivna nyegyptiska texter
 • redogöra för textinnehållet i förhållande till det kulturhistoriska sammanhanget

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi

Kandidatuppsats

 • självständigt bearbeta och analysera språkligt, historiskt eller arkeologiskt, källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats
 • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna
 • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal

Innehåll

Moment 1 Nyegyptiska 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det nyegyptiska grammatiska systemet; språket som användes under Nya riket (ca 1550-1080 f.Kr.) i Egypten. Föreskrivna texter förbereds, översätts och analyseras av studenterna inför undervisningen. De lästa texterna representerar alla genrer och typer av texter, t.ex. litterära texter, religiösa inskrifter och privata brev.

Moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande 7,5 hp

I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom antikvetenskaplig forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt tillförlitlighet.

​Moment 3 Kandidatuppsats 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständigt identifierad och avgränsad problemställning, en kritisk bearbetning och diskussion av ett egyptiskt källmaterial samt en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisningen ges på engelska. .

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium av en studentkollega. Examination sker på engelska. Student som så önskar ges möjlighet att skriva kandidatuppsatsen på svenska.

 • På moment 1. Nyegyptiska ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
 • På moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 3. Kandidatuppsats ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

För att få betyget VG på hela kursen måste Kandidatuppsats 15 hp ha VG.

För moment 1 och 2 kan, om särskilda skäl finns, examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

Kursen är identisk med Fornegyptisk kultur och språk, fortsättningskurs D, 30 hp, kurskod 5EG530, och kan inte ingå i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin