Examensarbete för masterexamen i radiografi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR500

Kod
3DR500
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Radiografi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Röntgensjuksköterskeexamen 180 hp eller kandidatexamen 180 hp med radiografi som huvudområde. Vetenskaplig metod 7,5 hp på avancerad nivå samt ytterligare minst 7,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna:

- Analysera och värdera det vetenskapliga kunskapsläget inom huvudområdet samt identifiera kunskapsluckor.

- Planera och formulera sökfrågor, genomföra sökstrategier baserade på god begreppsanalys inom huvudområdet och därefter välja lämpliga informationsresurser.

- Kritiskt granska, analysera och värdera nationella och internationella forskningsresultat samt presentera och diskutera vetenskapliga studier inom huvudområdet.

- Formulera och diskutera för en problemställning och design med relevans för huvudområdet.

- Planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom givna tidsramar.

- Rapportera det självständiga arbetet i form av ett manuskript utformat utifrån riktlinjer i vald vetenskaplig tidskrift samt en vetenskaplig ramberättelse.

- Analysera, värdera och argumentera resultatet ur såväl forskningsetiskt som etiskt och samhälleligt perspektiv.

- Försvara examensarbetet och kritiskt granska eget och andras självständiga arbetens relevans inom radiografi samt identifiera behov av ytterligare kunskap.

- Muntligt redogöra för arbetets innehåll och genomförande med vetenskaplig terminologi.

Innehåll

- Utarbetande av projektplan

- Problemavgränsning

- Metodval

- Datainsamling

- Dataanalys

- Forskningsetiska överväganden

- Muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet

- Opponering på ett annat examensarbete

Undervisning

- Examensarbetet genomförs som ett enskilt självständigt arbete med handledningsstöd.

- Litteraturstudier och seminarier.

Examination

Skriftligt examensarbete med relevans inom huvudområdet som presenteras och försvaras muntligt samt opposition av en annan students examensarbete.

Övriga föreskrifter

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan tex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin