Algoritmer och datastrukturer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS206

Kod
2IS206
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

* Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

Programmering, 7,5 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva grundläggande datastrukturer och algoritmer utifrån funktion och tidskomplexitet,
  • beskriva generella principer för design och implementation av algoritmer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • analysera algoritmer utifrån funktion och tidskomplexitet,
  • utifrån problembeskrivningar skapa objektorienterade program som löser algoritmiska problem,
  • använda Javas API:er för algoritmer och datastrukturer.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • i relation till problembeskrivningar värdera val av datastrukturer och algoritmiska lösningar utifrån funktion och tidskomplexitet.

Innehåll

Kursen använder Java som programmeringsspråk och fokuserar på algoritmisk problemlösning och datastrukturer utifrån funktion och förståelse för tidskomplexitet men ger även fördjupade kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering. Grundläggande datastrukturer såsom länkade listor och träd behandlas med fokus både på att förstå hur de är uppbyggda och när de bör användas. Vidare behandlas söknings- och sorteringsalgoritmer där studenterna både får använda API:er och göra egna implementationer. Kursen behandlar även designprinciper för algoritmer såsom divide-and-conquer och dynamisk programmering.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin