Kriminalteknisk kemi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB155

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB155
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp kemi/biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa kemin som ligger till grund för olika metoder att visualisera fynd som kan säkras på brottsplats (såsom fingeravtryck, färg- och kemikalierester)
  • redovisa kemin som ligger till grund för olika metoder att identifiera kemiska ämnen som kan användas i brottslig verksamhet (såsom explosiv- och brandfarliga ämnen) samt kunna använda dessa analytiska tekniker
  • redovisa principer för de instrumentella analytisk tekniker som presenteras under kursen
  • använda spektroskopiska tekniker för att undersöka objekt som kan utgöra del av bevismaterial (såsom dokument, kulor, verktyg mm)
  • använda statistiska och multivariata metoder och utvärdera analytiska tekniker för att kunna särskilja komplexa kemiska spår som kan insamlas från brottsplatser
  • kritiskt analysera resultat erhållna med olika metoder med avseende på selektivitet, specificitet och känslighet

Innehåll

Metoder för analys av prover tagna vid bränder för att hitta brandorsak. Metoder för att särskilja olika explosiva ämnen och sprängämnen demonstreras. Visualiseringstekniker såsom spektroskopi (för tex fingeravtryck och dokument) illustreras. Metoder för att koppla material insamlade på brottsplatser till användningsområde, tillverkare och ursprung tas upp. Multivariat databehandling kommer diskuteras.

Undervisning

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök. I kursen ingår även ett större litteraturprojekt.

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen, 9 hp. För godkännande krävs även godkänd laboratoriekurs och godkänt projekt presenterat muntligt och skriftligt. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 6 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin