Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3HI005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3HI005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 14 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen har utvecklats som en del av Uppsala universitets arbete inom EIT Health och vänder sig till studenter på yrkesprogram med relevans för individers hälsa och välmående, t.ex. medicin, vårdvetenskap, farmaci, psykologi, folkhälsa, global hälsa, kostvetenskap, teologi, socialt arbete, medicinsk teknik, teknikvetenskap och informationsteknik.

Under kursen ska studenterna planera, genomföra och utvärdera en relevant medborgaraktivitet genom arbete i tvärvetenskapliga team.

Behörighetskrav

120 hp

Mål

Denna interprofessionella kurs syftar till att studenterna ska tillägna sig kompetenser för att i dialog identifiera behov, generera idéer och testa lösningar för att möta folkhälsoutmaningar genom medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan.

Studenterna förväntas förvärva kunskaper, verktyg och praktisk erfarenhet av utåtriktade aktiviteter med syfte att stärka individers självledarskap samt återföra relevanta utmaningar inom hälsoområdet till utbildning och forskning.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • planera, genomföra och utvärdera interprofessionellt samarbete.
  • förklara hur samarbete påverkar lärande och påverkas av konflikt, maktrelationer och gruppdynamik.
  • involvera och engagera allmänheten i frågor med relevans för förbättrad hälsa.
  • planera och använda skriftlig kommunikation och samtalsmetodik för att sprida kunskap och motivera förändrade hälsobeteenden.
  • använda formativa och summativa utvärderingsverktyg för att mäta processkvalitet och resultat av medborgaraktiviteter.
  • förklara hur patient- och medborgarmedverkan kan tillämpas i forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningar för att effektivt och framgångsrikt, genom medborgarmedverkan och i interprofessionella grupper driva projekt och lösa problem. Praktiska och teoretiska verktyg för samarbete, behovsidentifikation, idéskapande, testande och förståelse hur man utvecklar och implementerar produkter och interventioner tränas genom arbete i team. Kärnkompetenser inom processdesign och facilitering utvecklas genom praktisk träning i kombination med teoretisk reflektion och återkoppling från medstudenter och kursledare.

Under kursens gång utvecklar studenterna en utåtriktad aktivitet som genomförs i anslutning till ett större publikt evenemang där allmänheten möts för att diskutera utmaningar och behov för ökad hälsa. Kursen behandlar även hur och varför medborgarmedverkan är viktigt för att utveckla meningsfulla lösningar på hälsoutmaningar.

Undervisning

Undervisningen sker på halvfart i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt utåtriktad aktivitet(er) där medborgare möts vid större publika evenemang.

Examination

Formativa bedömningar genomförs genom självvärderingar och feedback från medstudenter och kursledare. Studenterna kommer systematiskt att logga in sina reflektioner i en dagbok för att kunna följa sitt lärande.

Studenterna kommer dessutom att examineras genom individuella skriftliga rapporter där de kommer att reflektera över samarbetsprocessen och den genomförda utåtriktade aktiviteten utifrån kurslitteraturen och föreläsningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Deltagande i seminarier, gruppövningar och utåtriktade aktiviteter är obligatoriska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin