Samskapande av digitala hälsoinnovationer

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3HI004

Kod
3HI004
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 20 augusti 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen ges som en del av Uppsala universitets arbete inom European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health och vänder sig till såväl yrkesverksamma som studenter vid utbildningar inom alla discipliner.

Den önskade sammansättningen är en blandning av personer med klinisk bakgrund, relevant teknisk bakgrund ( t ex mjukvaruutvecklare, hälsoinformatiker eller datavetenskap) samt personer med egen erfarenhet av att vara patient och/eller närstående.

Behörighetskrav

120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom området innovation av digitala lösningar för hälso- och sjukvården samt omsorgen, utgående från de faktiska behov som patienter, närstående och hälsoprofessionerna har. Tvärvetenskapliga grupper av kursdeltagare identifierar tillsammans med intressenter skarpa behovsbaserade projekt och tar sedan i dialog med målgrupper (Public and patient involvement, PPI) fram lösningar på identifierade problem. Återkoppling på process och framtagna förslag till lösningar ges av lärare och mentorer, kursdeltagare ("peer learning") och potentiella användare av framtagna lösningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • Utifrån befintliga förutsättningar i t ex offentlig och privat sektor med relevans för hälsa och vård, identifiera problem och utmaningar
  • Med ett användarfokus och med tillhandhållen metodik planera och genomföra ett innovationsprojekt med fokus på digital hälsa inom givna tidsramar
  • Förstå betydelsen av och tillvarata tvärvetenskapliga gruppers kunskap och erfarenheter vid utveckling av kreativa innovationsprojekt
  • Beskriva möjligheter och utmaningar med patientdriven innovation
  • Sammanställa, använda och på ett kritiskt sätt tolka information inom för innovationsprojektet relevanta områden
  • Presentera projektet skriftligt och muntligt på ett målgruppsanpassat sätt
  • Ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer

Innehåll

Utifrån medborgarens behov och deltagarnas erhållna kunskap inom området digital hälsa identifierar, planerar, genomför och utvärderar kursdeltagarna ett egenvalt eller tilldelat innovationsprojekt. Som stöd för arbetet ges teori och praktisk introduktion till metoder att samskapa med den tilltänkta användaren av innovationslösningen. Teori och praktik rörande kreativitet i innovativa processer och hur samverkan och effektivt arbete utvecklas i en i projektgrupp varvas under kursen. Idéer testas genom möten med tilltänkta användare, mentorer från innovationsstödjande organisationer och avslutas med presentation för bedömare från olika intresseorganisationer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av platsbesök, föreläsningar, seminarier och praktiskt projektarbete i grupp. Undervisningen sker online och på engelska

Examination

Deltagande i obligatoriska övningar och genomförande av ett projekt enligt instruktioner ( 4 hp). Muntlig och skriftlig rapport ( 3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin