Folkhälsovetenskap i tiden

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV318

Kod
3FV318
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 16 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

Förstå och redogöra för:

 • centrala folkhälsoområden och urskilja determinanter för hälsa i befolkningen
 • olika nivåer i folkhälsoarbete
 • olika metoder och strategier i folkhälsoarbete för att minska ojämlikhet i hälsa
 • hur sambandet mellan samhällsutveckling och folksjukdomar ser ut

Visa färdighet och förmåga att:

 • tillämpa och analysera folkhälsopolitiska mål
 • självständigt identifiera målgrupper för folkhälsoarbete
 • identifiera olika aktörers roll i folkhälsoarbete
 • tillämpa forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskap

Innehåll

 • Nationellt, internationellt och historiskt folkhälsoarbete
 • Begrepp inom folkhälsovetenskap
 • Folkhälsopolitiska mål
 • Hälsans bestämningsfaktorer
 • Olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och samhällsnivå
 • Målgrupper för folkhälsoarbete, jämlik hälsa och förändringar i samhällsutveckling belyses.
 • Olika aktörers roll i folkhälsoarbete
 • Strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap
 • Forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskapen

Undervisning

Föreläsningar, workshops och seminarier. Vissa undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier samt godkända resultat på skriftliga och muntliga examinationer. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin