Inferensteori II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS037

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS037
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 oktober 2020
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Sannolikhetsteori II och Inferensteori I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva idén för statistisk modellering;
  • redogöra för principer och grundläggande metoder för statistisk inferens;
  • använda ett antal metoder för parameterskattning;
  • redogöra för metodernas teoretiska egenskaper och praktiska tillämplighet;
  • redogöra för den teoretiska basen för hypotestest;
  • utföra test av hypoteser i ett flertal varianter.

Innehåll

Statistiska modeller, särskilt exponentialfamiljer. Inferensprinciper baserat på likelihood, Fisher-information, tillräcklighet, skattning, optimalitet av skattningsmetoder, Cramér-Raos olikhet, hypotestest, Neyman Pearson test och likformigt starkaste test.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4hp). Inlämningsuppgifter (1hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Matematisk statistik (1MS013), 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin