Processreglering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT002

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 60 hp naturvetenskap/teknik varav 20 hp matematik samt Reglerteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen processreglering är att ge en beskrivning av reglertekniska metoder och problem som är vanligt förekommande i industrin med tonvikt på processindustrin. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • implementera en digital PID-regulator med hänsyn till praktiska begränsningar
  • beskriva och använda empiriska metoder för trimning av PID-regulatorer
  • använda och motivera olika reglerstrategier
  • redogöra för industriella styrsystem inklusive PLC
  • redogöra för möjligheter och utmaningar med trådlös reglering (wireless control)
  • föreslå, motivera och utvärdera reglertekniska lösningar för en tillämpning, till exempel en industriell process, som bidrar till en säker, robust och resurseffektiv drift.

Innehåll

Digital implementering av PID-regulatorn där hänsyn tas till praktiska aspekter såsom integratoruppvridning, stötfri övergång mellan manuell och automatisk drift, börvärdesviktning, val av samplingshastighet, och approximering av derivatadelen för att minska bruskänsligheten.

Inställningsmetoder för PID-regulatorn baserat på enkla experiment och estimerade processmodeller. Utvärdering av reglerprestanda och koppling till resurseffektiv drift. Övervakning av reglerprestanda.

Reglerstrategier: framkoppling, kaskadreglering, parameterstyrning, exakt linjärisering, kvotreglering, split-range-reglering och mitthållningsreglering.

Industriella styrsystem.

Översikt av nätverksbaserade reglersystem, distribuerade reglersystem, händelsebasera reglering, modellprediktiv reglering, och digitala tvillingar.

Genomgång av reglerproblem för en specifik industriell process.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning. Kompletterande skriftligt prov för högre betyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Övriga föreskrifter

Studenter som läser terminsblocket Uthålliga vatten- och avloppssystem ska som tillämpning studera reglerstrategier för ett avloppsreningsverk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin