Spektroskopi av atomer och molekyler

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA658

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA658
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Materialvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp och Kemisk bindning i molekyler och material och Introduktion till materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen fokuserar på användning av olika typer av modern spektroskopi och förbereder studenten för vidare studier och för forskning inom modern atom- och molekylfysik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt planera experimentella och teoretiska studier av atomer och molekyler
  • utvärdera och bedöma modeller, terminologi och metoder som används inom experimentell och teoretisk atom- och molekylfysik
  • förklara funktionen och underliggande principer för modern experimentell utrustning för spektroskopi av atomer och molekyler
  • kritiskt utvärdera forskningsresultat och rapportera de viktigaste resultaten

Innehåll

Väteatomen, elektron-spinn och atomspektroskopin. Atomer i externa fält. Helium och andra flerelektronatomer. Born-Oppenheimer approximationen och molekylär spektroskopi. Elektroniska övergångar i molekyler, Frank-Condon principen och ultrasnabb relaxation. Vågpaket, korta pulser och tidsupplöst spektroskopi. Röntgenspektroskopi och molekylär dynamik.

Undervisning

Föreläsningar, studentpresentationer och rapporter om utvalda ämnen, gästföreläsningar om aktuell forskning och demonstrationsexperiment i forskningslaboratorier.

Examination

Muntlig presentation and skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin