Datormoln med tillämpningar

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD265

Kod
1TD265
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Beräkningsvetenskap I. Programmeringsteknik II eller Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik (programmering i Java eller Python). Dessutom rekommenderas kurser i parallellprogrammering, distribuerade system och webbapplikationer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • :använda publika och privata molnlösningar lämpade för beräkningar och ingenjörstillämpningar;
  • diskutera nyckelbegrepp inom området molntjänster (cloud computing), såsom Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a service (PaaS) och Software as a Service (SaaS);
  • bedöma lämpligheten för molntjänst-infrastruktur inom olika vetenskapliga tillämpningar;
  • implementera programvara som använder molnbaserade distribuerade beräkningar genom att använda de tekniker som presenteras i kursen;
  • kritiskt analysera och presentera lösningar och implementationer, skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursen är en tillämpningsorienterad introduktion till molntjänster (cloud computing). Grunderna i Service Oriented Architectures (SOA), och grundläggande begrepp inom molntjänstområdet, såsom virtualisering (virtualisation) och Service Layers laaS, PaaS och SaaS, Dynamic Provisioning, elasticitet (elasticity). Praktisk användning av privata molnlösningar (private cloud stacks). Introduktion till molnsäkerhet. Åtgärdsbaserad (task based) programmering i molnmiljöer, distribuerade åtgärdsköer (task queues) såsom Celery. Message Brokers såsom RabbitMQ.

Undervisning

Föreläsningar och tutorials, gästföreläsningar och laborationer. Kursdeltagarna arbetar både i grupp och individuellt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter med muntlig redovisning. Muntlig och skriftlig redovisning av programvaruprojekt. Aktivt deltagande i seminarier. Muntlig och skriftlig diskussion kring forskningsartiklar och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin