Materialmodellering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB266

Kod
1KB266
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 1) Fasta tillståndets fysik I, 5 hp, eller Fasta tillståndets kemi, 5 hp, samt Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp, eller 2) 75 hp fysik eller kemi samt genomgångna 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan teoretiska beräkningsmetoder såsom HF (Hartree-Fock), DFT (Density Functional Theory) och semi-empiriska metoder.
  • diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa specifika problem inom materialvetenskap.
  • tolka populationsanalys och utifrån denna kunna styra och förutsäga egenskaper hos material
  • beskriva olika former av kooperativ magnetism.

Innehåll

Amorfa och kristallina material och koppling mellan orbitaler och band, olika teoretiska beräkningsmetoder. Brillouinzoner och DOS-kurvor. Populationsverktyg (PDOS, COOP). Fermi-Dirac-fördelningen och dess relation till DOS och population. Banddispersion och kristallanisotropi. Paramagnetism och spinnordning. Effekter av spinnpolarisation och styrning med elektronkoncentration (rigid band formalism).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp och seminariedeltagande samt godkänd laborationskurs , 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin