Kemisk bindning i molekyler och material

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB278

Kod
1KB278
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp varav 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda fysikaliska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi relevanta för materialvetenskapliga tillämpningar.
  • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för materialvetenskapliga problemställningar och kritiskt analysera de beräknade egenskaperna.
  • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till kvantmekaniska och statistisk-mekaniska beräkningsmodeller som används inom molekyl- och materialmodellering.
  • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av materialvetenskapen.

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Analys av elektronstruktur och elektrontäthet. Molekylorbital- och valensbindningsteori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT, kraftfältsmetoder och grundläggande Hückelteori). Grundläggande statistisk mekanik och Monte Carlo-metoder. Molekyldynamik. Modellering av molekylers struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datalaborationer.

Examination

Skriftliga prov motsvarande 3 hp. Laborationerna tillsammans med övriga obligatoriska moment motsvarande 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålls genom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin